خشکبار Nuts

گردو

گردو

هر 250 گرم 30,500 تومان

پسته

پسته

هر 250 گرم 88,000 تومان

بادام

بادام

مغز بادام خالص

هر 250 گرم 88,000 تومان

پسته تازه

پسته تازه

نا موجود
گردوی تازه

گردوی تازه

نا موجود
سنجد

سنجد

نا موجود