فرآوری شده Procesada

زیتون بدون هسته سنت

زیتون بدون هسته سنت

هر 650 گرم 33,300 تومان

خیارشور

خیارشور

ویژه(درجه1)

هر 500 گرم 13,500 تومان

خیارشور

خیارشور

نول(درجه 2)

هر 500 گرم 9,500 تومان

زیتون سیاه

زیتون سیاه

نا موجود
زیتون سبز

زیتون سبز

نا موجود
خرما

خرما

نا موجود