صیفی‌جات Bushes

هندوانه

هندوانه

تازه

هر 1 کیلوگرم 15,000 تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

هر 1 کیلوگرم 14,000 تومان

خیار

خیار

هر 1 کیلوگرم 20,000 تومان

کدو

کدو

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

زنجبیل

زنجبیل

هر 250 گرم 35,000 تومان

بلال(ذرت)

بلال(ذرت)

هر 1 کیلوگرم 22,000 تومان

گوجه فرنگی گلخانه

گوجه فرنگی گلخانه

هر 1 کیلوگرم 22,000 تومان

خیار بوستان

خیار بوستان

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

طالبی جانان

طالبی جانان

هر 1 کیلوگرم 15,000 تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

هر 500 گرم 56,000 تومان

بادمجان دلمه ای

بادمجان دلمه ای

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

خیار درختی

خیار درختی

هر 1 کیلوگرم 19,000 تومان

هندوانه زرد

هندوانه زرد

هر 1 کیلوگرم 22,000 تومان

شلغم

شلغم

هر 1 کیلوگرم 25,000 تومان

خربزه

خربزه

نا موجود
طالبی

طالبی

نا موجود
بادمجان

بادمجان

نا موجود
ملون

ملون

نا موجود