میوه ها Fruit

پرتقال

پرتقال

هر 1 کیلوگرم 22,000 تومان

پرتقال

پرتقال

شهسوار

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

هر 500 گرم 17,000 تومان

نارنگی

نارنگی

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

نارنگی

نارنگی

پاکستان

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

نارنگی

نارنگی

یافا

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

کیوی

کیوی

هر 1 کیلوگرم 34,000 تومان

پرتقال خونی

پرتقال خونی

هر 1 کیلوگرم 25,000 تومان

بالنگ

بالنگ

هر 1 کیلوگرم 47,000 تومان

بالنگ

بالنگ

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

پرتقال ناول

پرتقال ناول

هر 1 کیلوگرم 43,000 تومان

پرتقال جیرفت

پرتقال جیرفت

هر 1 کیلوگرم 47,000 تومان

گریپ‌فروت

گریپ‌فروت

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

نارنج

نارنج

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

ترنج

ترنج

نا موجود
دارابی

دارابی

نا موجود