خشکبار Nuts

شاه بلوط

شاه بلوط

ترکیه

هر 250 گرم 51,000 تومان

گردو

گردو

اعلا اسکو

هر 500 گرم 82,000 تومان

پسته

پسته

هر 250 گرم 68,500 تومان

پسته تازه

پسته تازه

نا موجود
بادام

بادام

نا موجود
گردوی تازه

گردوی تازه

نا موجود
سنجد

سنجد

نا موجود
تمر هندی

تمر هندی

نا موجود