فرآوری شده Procesada

زیتون سبز

زیتون سبز

بدون هسته فله

هر 500 گرم 62,000 تومان

زیتون سیاه

زیتون سیاه

نا موجود