میوه ها Fruit

پرتقال

پرتقال

شمال

هر 1 کیلوگرم 24,000 تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

نارنگی

نارنگی

سوپر

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

نارنگی

نارنگی

هر 1 کیلوگرم 22,000 تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

هر 1 کیلوگرم 28,000 تومان

کیوی

کیوی

هر 1 کیلوگرم 30,000 تومان

لیمو ترش سبز

لیمو ترش سبز

جهرم

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

بالنگ

بالنگ

هر 1 کیلوگرم 47,000 تومان

پرتقال جیرفت

پرتقال جیرفت

هر 1 کیلوگرم 39,000 تومان

گریپ‌فروت

گریپ‌فروت

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

ترنج

ترنج

نا موجود
دارابی

دارابی

نا موجود
نارنج

نارنج

نا موجود